Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1.   Mediaworqs en PrintSimple zijn onderdeel van Magnis Group bvba (BTW BE0644.548.271) met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, G. Ottenbourgsstraat 2/102. Contactgegevens Mediaworqs: telefoon +32 89 69 49 02, fax +32 89 69 49 03, e-mail info@mediaworqs.com, website www.mediaworqs.com. Contactgegevens PrintSimple: telefoon +32 89 69 49 09, fax +32 89 69 49 03, e-mail info@printsimple.eu, website www.printsimple.eu.

1.2.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verkopen en prestaties, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Deze voorwaarden blijven van kracht, zelfs indien de overeenkomst niet als een koop zou worden gekwalificeerd.

1.3.   Alle andere algemene en bijzondere voorwaarden alsook bedingen vervat in bestelbonnen, brieven en dergelijke van de opdrachtgever zijn niet van kracht, tenzij deze uitdrukkelijk andersluidend en voorafgaand schriftelijk door Magnis Group zijn aanvaard. Hun bindende kracht blijft beperkt tot die afzonderlijke opdracht waarop deze betrekking hebben.

1.4.   Naast deze algemene voorwaarden zijn de bijzondere voorwaarden van Magnis Group van toepassing. De opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van de laatste versie van de bijzondere voorwaarden van Magnis Group en deze expliciet en onvoorwaardelijk te aanvaarden. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van Magnis Group, primeren de bijzondere voorwaarden.

1.5.   De opdrachtgever en/of ondertekenaar van een opdracht wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd en gemachtigd. Indien de opdrachtgever een opdracht plaatst met het verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt de opdrachtgever solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling van deze opdracht.

1.6.   Het ontstaan en/of de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit opdrachten hebben voornamelijk betrekking op de plaats van de maatschappelijke zetel van Magnis Group, de plaats van haar vestigingseenheden of haar opslagplaatsen.

1.7.   Magnis Group is gerechtigd en gemachtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdrachten.

1.8.   Afmetingen, aantallen en gewichten in de overeenkomsten vermeld, zullen door Magnis Group zo nauwgezet als mogelijk worden in acht genomen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de voor het goed gebruikelijke toleranties, gelegen binnen de marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk zijn bij de toeleveranciers van Magnis Group. In geen geval zullen de afwijkingen die binnen de gebruikelijke tolerantiemarges vallen de opdrachtgever het recht geven om eenzijdig de inontvangstneming van goederen te weigeren, betalingen te schorsen, de aankoop te verbreken, de exceptio non adimpleti contractus in te roepen of welke schadevergoeding dan ook te eisen. Afwijkingen ten opzichte van afbeeldingen, tekeningen, kleuren, designs, maten en dergelijke meer die voor of bij het sluiten van de overeenkomst werden getoond of verstrekt, vallen hier uitdrukkelijk onder.

2. Definities

2.1.   Magnis Group: is diegene die de opdracht heeft ontvangen.

2.2.   Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft gegeven.

2.3.   Opdracht: is het aanvragen of verzoeken door de opdrachtgever aan Magnis Group om iets te doen, zoals het verkrijgen van offertes, het sluiten van verkoops- en aannemingsovereenkomsten, het uitvoeren en leveren van verkopen en prestaties, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Het is te verstaan in zijn ruimst mogelijke betekenis.

2.4.   Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsdoeleinden vallen.

2.5.   Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

3. Informatie en prijzen

3.1.   De prijzen gelden voorts per stuk, zijn exclusief leveringskosten, B.T.W., andere heffingen en taksen die ten laste van de opdrachtgever zijn, en zijn onder voorbehoud van materiële vergissingen. In de gevallen waarin met een uurtarief wordt gewerkt, worden de diensten en prestaties per begonnen kwartier afgerekend conform de geldende uurtarieven. De opdrachtgever verklaart ingelicht te zijn over de geldende uurtarieven.

3.2.   De prijzen zoals weergegeven in (mondelinge) aanbiedingen, catalogi, prijslijsten, offertes en dergelijke zijn louter indicatief en onder voorbehoud van prijsstijgingen, koersschommelingen en vergissingen.

3.3.   De vermelde prijzen zijn onderworpen aan wijzigingen tot op ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst.

3.4.   De prijzen slaan uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijzen zijn inbegrepen.

3.5.   Magnis Group is wat betreft de juistheid, geactualiseerdheid of de volledigheid van de door haar aangeboden informatie gehouden tot een middelenverbintenis. Magnis Group is dan ook geenszins aansprakelijk voor materiële vergissingen. Bij specifieke vragen over bijvoorbeeld kleuren, maten, materialen, beschikbaarheid en dergelijke wordt de opdrachtgever verzocht contact op te nemen met Magnis Group.

4. Offertes, bestelling en totstandkoming van de verkoops- of aannemingsovereenkomst

4.1.   De door Magnis Group verstrekte offertes zijn louter indicatief en gelden niet als aanbod. Het aanbieden van een offerte geeft geen blijk van de wil van Magnis Group, of van haar agenten, tussenpersonen, vertegenwoordigers en personeelsleden, om een overeenkomst te sluiten met de opdrachtgever.

4.2.   Een bestelling is pas dan door Magnis Group aanvaard, wanneer de opdrachtgever een schriftelijke orderbevestiging van Magnis Group heeft ontvangen. Het staat Magnis Group steeds vrij om een koopaanbod vanwege de opdrachtgever, bij wijze van diens bestelling, te weigeren. Uit hoofde van een dergelijke weigering is Magnis Group in geen enkel geval gehouden tot het betalen van een schadevergoeding. Indien de opdrachtgever niet binnen de 5 werkdagen een orderbevestiging heeft ontvangen van een bestelling, dient deze navraag te doen bij Magnis Group.

4.3.   Offertes blijven geldig tot vijftien (15) kalenderdagen na dagtekening ervan.

4.4.   Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerpen aan de opdrachtgever worden overgemaakt, kan Magnis Group een (niet terugbetaalbaar)  voorschot eisen ter dekking van de door haar gemaakte kosten. Dit voorschot wordt in mindering gebracht van de uiteindelijke betaling.

5. Herroepingsrecht/verzakingsrecht

5.1. De bepalingen in dit artikel gelden enkel voor opdrachtgevers die in de hoedanigheid van consument producten online aankopen.

5.2. De consument heeft het recht om binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

5.3. De consument beschikt echter niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de producten worden vervaardigd volgens zijn specificaties en/of de producten een duidelijk persoonlijk en/of bederfbaar karakter hebben. In deze gevallen is het herroepingsrecht dus niet van toepassing en komt volledig te vervallen.

5.4. In de gevallen dat het herroepingsrecht niet vervalt, moet de consument die van dit recht gebruik wenst te maken, binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Magnis Group en de producten binnen de 20 dagen vanaf de levering ervan aan Magnis Group terug bezorgen. Het terug sturen van producten is op kosten en risico van de consument, behalve als deze niet conform zijn. De producten dienen Magnis Group per koerier (bv. DPD, DHL, UPS, enz.) te worden terugbezorgd. Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. In geen geval zullen gebruikte, bevuilde, beschadigde, op maat gemaakte of onvolledige producten worden terug genomen, deze waarvan het veiligheidszegel verbroken werd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

6. Wijziging opdracht

6.1.   Indien Magnis Group door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen door de opdrachtgever of door een gewijzigde of onjuiste opdracht of gegevens genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen, zullen deze werkzaamheden afzonderlijk door Magnis Group worden gefactureerd op basis van de gebruikelijke door Magnis Group gehanteerde tarieven. Zulks geldt eveneens voor de eventuele schade in hoofde van Magnis Group die hieruit voortvloeit.

7. Levering en transport

7.1.   Behoudens schriftelijke en andersluidende overeenkomst worden de levertermijnen enkel bij wijze van indicatie verstrekt en binden zij Magnis Group niet.

7.2.   De levertermijn gaat in na de plaatsing van de order bij Magnis Group door de opdrachtgever, het aanleveren van de nodige materialen en informatie door de opdrachtgever, en indien van toepassing goedkeuring artwork of drukproef, alsook de regeling van de betaling.

7.3.   Een termijnoverschrijding van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot het opschorten van de verplichtingen van de opdrachtgever, tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

7.4.   De goederen worden steeds getransporteerd en geleverd op risico van de opdrachtgever. Het risico betreffende verkochte goederen gaat over op de koper zodra de goederen als bestemd voor de opdrachtgever kunnen worden geïdentificeerd, ongeacht of de eigendom voorbehouden blijft of niet. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de opdrachtgever. De goederen dienen door de opdrachtgever te worden gekeurd bij de levering. Eventuele transportschade moet onmiddellijk en schriftelijk aan de chauffeur worden medegedeeld bij de levering.

7.5.   De opdrachtgever kan zich niet meer beroepen op enige laattijdigheid, non-conformiteit of gebrekkigheid van de geleverde goederen tenzij zijn klacht binnen de 10 dagen na levering per aangetekend schrijven ter kennis is gebracht aan de maatschappelijke zetel van Magnis Group.

8. Betaling

8.1.   De facturen zijn contant, in euro en zonder korting te betalen op de maatschappelijke zetel van Magnis Group. De betaling geschiedt binnen de in de (pro forma) factuur, of desgevallend orderbevestiging, opgegeven termijn. Bij ontstentenis van een termijn, geschiedt de betaling binnen de dertig (30) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling. Behoudens andersluidend voorafgaand akkoord dient de betaling te gebeuren per overschrijving zonder kosten voor Magnis Group.

8.2.   Facturen kunnen door de opdrachtgever slechts worden geprotesteerd via aangetekend schrijven en binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen wanneer de opdrachtgever de hoedanigheid heeft van onderneming, of binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen wanneer de opdrachtgever de hoedanigheid heeft van consument. Een klacht schorst de betalingstermijn niet op.

8.3.   Elke laattijdige betaling brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en onverminderd de andere rechten waarover Magnis Group beschikt, een interest van 4,25% op jaarbasis voor consumenten, en 8,5% op jaarbasis voor ondernemingen. Deze interest is verschuldigd van dag tot dag. Daarnaast vervallen de eventueel toegestane kortingen. Alle bijkomende onkosten, waaronder begrepen de invorderingskosten, worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend, behoudens voor zover deze reeds gedekt zouden zijn door vergoedingen welke volgens het recht van de aangezochte rechtbank (lex fori) worden toegekend. Bovendien is de opdrachtgever bij onvolledige of niet-betaling binnen de 7 dagen na een eerste aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur als schadebeding, onverminderd het recht van Magnis Group om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijk geleden schade het aldus bepaalde forfait overtreft.

8.4.   De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.5.   Bij niet-betaling van enige verschuldigde som op de vervaldag is Magnis Group gerechtigd om te allen tijde, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever met uitwerking op datum van verzending, zonder de noodzaak om deze ontbinding in rechte te vorderen. Dit uitdrukkelijk ontbindend beding vormt een wezenlijke bepaling van de overeenkomst.

8.6.   Bij niet-betaling van enige verschuldigde som op de vervaldag is Magnis Group tevens gerechtigd om te allen tijde en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar werkzaamheden op te schorten.

8.7.   Magnis Group heeft het recht om op maandelijkse basis te factureren voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

9. Waarborgen

9.1.   Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, beperkt de waarborg van Magnis Group zich tot een periode van twaalf (12) maanden vanaf de levering van de goederen.

9.2.   Indien de opdrachtgever de hoedanigheid heeft van consument zoals bepaald in artikel 1649bis, §2, 1° Burgerlijk Wetboek, beperkt de waarborg van Magnis Group zich tot een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen.

10. Klachten

10.1.   De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de gekochte producten zorgvuldig te onderzoeken op moment van (op)levering.

10.2.   De ontvangst van de producten door de opdrachtgever of zijn aangestelden heeft als gevolg de dekking van elk zichtbaar gebrek dat zou kunnen worden vastgesteld op het moment van levering.

10.3.   Klachten betreffende de gekochte producten dienen schriftelijk meegedeeld te worden aan Magnis Group binnen een periode van zeven (7) kalenderdagen na de (op)levering.

10.4.   Indien de opdrachtgever verzuimt de levering in ontvangst te nemen, begint de termijn van zeven (7) kalenderdagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur.

10.5.   Verborgen gebreken dienen binnen vijftien (15) kalenderdagen na de ontdekking ervan schriftelijk aan Magnis Group te worden gemeld.

10.6.   Indien Magnis Group de klacht van de opdrachtgever gegrond acht behoudt Magnis Group zich het recht voor om (1) ofwel het door de opdrachtgever betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk terug te betalen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht, (2) of om op eigen kosten de vereiste verbeteringen aan de betreffende producten door te voeren, (3) of om op eigen kosten de producten opnieuw te leveren.

10.7.   Indien de opdrachtgever de hoedanigheid heeft van consument zoals bepaald in artikel 1649bis, §2, 1° Burgerlijk Wetboek, dient de opdrachtgever de klacht aan Magnis Group kenbaar te maken binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de opdrachtgever het gebrek heeft vastgesteld. Deze opdrachtgever geniet de wettelijke rechten uit hoofde van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

10.8.   Klachten schorten de verplichtingen van de opdrachtgever alsook de in art. 8.1. voorziene betalingstermijnen niet op.

11. Aansprakelijkheid

11.1.   Magnis Group kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade, met uitsluiting van indirecte en/of gevolgschade, die rechtstreeks voortvloeit uit een zware en/of opzettelijke tekortkoming van haar verplichtingen.

11.2.   Magnis Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het materiaal of gegevens die door de klant ter beschikking worden gesteld, gebreken in offertes of prijsopgaven van toeleveranciers, fouten in het ontwerp, tekst of gegevens, indien de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld om het ontwerp, proef of model te controleren en heeft nagelaten een dergelijke controle uit te oefenen of heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een dergelijke controle. De aansprakelijkheid van Magnis Group wordt in elk geval beperkt tot maximaal de prijs waarop de overeenkomst slaat, onverminderd de toepassing van de bepalingen van dwingend recht of openbare orde.

11.3.   Elke aansprakelijkheid vervalt na het verloop van de termijn van één (1) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid, tenzij wettelijk op dwingende wijze anders wordt bepaald.

11.4.   Indien de opdrachtgever de hoedanigheid heeft van consument zoals bepaald in artikel 1649bis, §2, 1° Burgerlijk Wetboek, verjaart de rechtsvordering van de consument na verloop van één (1) jaar vanaf de dag waarop het gebrek in overeenstemming werd vastgesteld, zonder dat deze termijn kan verstrijken voor de termijn van twee (2) jaar, zoals bedoeld in art. 9.2. van de onderhavige voorwaarden.

12. Overmacht

12.1.   Indien Magnis Group ten gevolge van overmacht, daden van toeleveranciers of onderaannemers, staking, lock-out, en dergelijke in de blijvende onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, is zij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. In geval van overmacht, daden van toeleveranciers of onderaannemers, staking, lock-out e.d. is Magnis Group eveneens gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

13. Eigendomsvoorbehoud en verruimd retentierecht

13.1.   De verkochte goederen en geleverde diensten en prestaties blijven eigendom van Magnis Group tot volledige betaling van de prijs, met inbegrip van de verschuldigde verwijlinteresten, kosten en schadevergoedingen van alle door Magnis Group aan de opdrachtgever verkochte goederen, geleverde diensten en prestaties. Ook indien de levering van de goederen in verschillende delen gebeurt of de prijs in verschillende facturen wordt gefactureerd, maken de verkochte goederen, geleverde diensten en prestaties die werden geleverd aldus een ondeelbaar geheel uit.

13.2.   Magnis Group is gerechtigd elke levering op te schorten en geleverde goederen, diensten en prestaties terug in bezit te nemen in geval van niet-betaling van enige schuld van de opdrachtgever op de vervaldag (“verruimd retentierecht”), tenzij de opdrachtgever voor die kosten een genoegzame zekerheid heeft gesteld. De hiervoor gemaakte kosten komen ten laste van de opdrachtgever.

13.3.   In geval van faillissement van de opdrachtgever of elke andere vorm van ontstaan van samenloop van de schuldeisers van de opdrachtgever, worden alle uitstaande overeenkomsten vervroegd afgerekend op die datum en in schuldvergelijking gebracht ("close-out"). Het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht van Magnis Group blijft behouden in geval van faillissement van de opdrachtgever of elke vorm van ontstaan van samenloop van schuldeisers van de opdrachtgever.

14. Duur en beëindiging

14.1.   De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de duur waarvoor zij werd aangegaan.

14.2.   Magnis Group is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, staking van betaling of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de opdrachtgever die een weerslag kan hebben op de nakoming van zijn verbintenissen jegens Magnis Group.

14.3.   In geval van annulering van de bestelling door de opdrachtgever of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in hoofde van de opdrachtgever, behoudt Magnis Group de keuze tussen enerzijds uitvoering van de overeenkomst en anderzijds de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de opdrachtgever en, in het geval van annulering, zonder voorafgaande ingebrekestelling. In het geval dat Magnis Group de overeenkomst als ontbonden beschouwt is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de prijs, B.T.W. niet inbegrepen, van de opdracht, onder voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer hogere schade wordt aangetoond, bijvoorbeeld wanneer de goederen door Magnis Group reeds waren verkregen en slechts voor een lagere prijs kunnen worden doorverkocht of in het geheel niet binnen een redelijke termijn kunnen worden doorverkocht, alsook wanneer er voor de uitvoering van de opdracht reeds materialen of halffabrikaten door Magnis Group werden verworven of geproduceerd. Hogere schade kan tevens aangetoond worden aan de hand van de waarde van reeds geleverde diensten en prestaties door Magnis Group, wanneer de waarde daarvan 20% van de prijs, B.T.W. niet inbegrepen, te boven gaan.

15. Eigendommen van de opdrachtgever en bewaring

15.1.   Behoudens wanneer zulks voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen is Magnis Group er niet toe gehouden enigerlei zetsels, clichés, flans, stalen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, bestanden of software alsook andere materialen en gegevens te bewaren. Wanneer bewaring werd overeengekomen kan dit aanleiding geven tot een toeslag.

15.2.   De zetsels, clichés, flans, stalen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, bestanden of software alsook andere materialen en gegevens behorende aan de opdrachtgever en die door de opdrachtgever aan Magnis Group werden toevertrouwd, blijven, waar zij zich ook mogen bevinden, voor rekening en risico van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor producten of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.

15.3.   Behoudens wanneer voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, worden bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum.

15.4.   De opdrachtgever is ertoe gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, om kopijen van de door hem verstrekte zetsels, clichés, flans, stalen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, bestanden of software, alsook andere materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat kan Magnis Group niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopijen niet was opgetreden.

16. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

16.1.   De verwerking door Magnis Group van de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever geschiedt met als bedoeling het uitvoeren van de opdracht waarop zij betrekking hebben, het klantenbeheer, de promotie van producten en diensten van Magnis Group, het opzetten van geïndividualiseerde en algemene marketingcampagnes, met inbegrip van het verzenden van e-mails, door Magnis Group.

16.2.   Het is mogelijk dat in het kader van het uitvoeren van opdrachten de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende derden, zoals bijvoorbeeld productiepartners, betalingsproviders en transportbedrijven.

16.3.   Op elk ogenblik geniet de opdrachtgever een kosteloos recht op toegang, controle en verbetering van de op de opdrachtgever betrekking hebbende en door Magnis Group aangehouden persoonsgegevens, één en ander in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

16.4.   De opdrachtgever geeft aan Magnis Group de toestemming om melding te maken van de verkoop van producten of geleverde diensten of prestaties die het onderwerp vormen van een opdracht, met als enige doel de promotie van de door Magnis Group verkochte producten of van de door Magnis Group geleverde diensten of prestaties. De opdrachtgever verleent Magnis Group het recht om hiertoe gebruik te maken van de naam, het logo en eventuele afbeeldingen en/of foto’s van de opdrachtgever. De opdrachtgever behoudt steeds het recht om deze toestemming in te trekken. De opdrachtgever kan nooit, uit welk hoofde dan ook, aanspraak maken op enige vergoeding naar aanleiding van genoemde promoties.

17. Elektronische communicatie

17.1.   Elektronische communicatie tussen opdrachtgever en Magnis Group opgeslagen op een vaste en onveranderbare drager, wordt door beide partijen als bewijsmiddel aanvaard, behoudens tegenbewijs door één van de partijen.

18. Slotbepalingen

18.1.   Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd, tenzij partijen minnelijk overeenkomen het geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie.

18.2.   Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomsten gesloten door Magnis Group.

18.3.   In geval afzonderlijke in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking of bindende kracht zouden verliezen, zal dit geen gevolgen hebben voor wat betreft de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Iedere ongeldige bepaling dient te worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking van de ongeldige bepaling zo dicht als mogelijk dient te benaderen.

18.4.   Veranderingen in de eigenaar of rechtsvorm van Magnis Group is van generlei invloed op de (geldigheid van) de overeenkomsten door Magnis Group gesloten.

18.5.   Magnis Group kan haar algemene en bijzondere voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke opdracht na een wijziging, houdt een aanvaarding in door de opdrachtgever van de laatste versie van de voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gaan in per 01.06.2016.

Versie 4.0